Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp2.twardogora.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości, ograniczane są  do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie,
 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów z edytora tekstu (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

    Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • wyróżnienie odnośników,
 • skróty klawiszowe – domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

    Administrator i osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie to powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna – budynek przy ul. Św. Jadwigi 7

Wejście od strony bramy od ul. Spokojnej oraz wejście na salę sportową są przystosowane do wjazdu wózkiem.

Komunikację po wszystkich poziomach budynku zapewnia platforma schodowa, dzięki której można dostać się na każdy poziom budynku. Platforma nie jest wyposażona w komunikaty głosowe i nie ma obsługi opisanej w alfabecie Braille’a.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły  nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Po wcześniejszym zgłoszeniu można wjechać na teren szkoły i zaparkować w wyznaczonym przez pracownika szkoły miejscu w bezpośredniej bliskości wyznaczonych wejść do budynku.

Dostępność architektoniczna – budynek przy ul. Stefana Batorego 5

Wejście od strony parkingu głównego oraz wejścia boczne są przystosowane do wjazdu wózkiem. Korytarze w budynku zapewniają swobodne poruszanie się po parterze budynku, nie występują tam różnice poziomów.

Brak dostosowań umożliwiających osobom na wózkach osiągnięcie poziomu piwnic i piętra – dostęp tylko za pomocą schodów. Zapewniona jest bezpośrednia obsługa administracyjna przez pracowników szkoły po zgłoszeniu tej potrzeby przez petenta na portierni szkoły na parterze. 

W budynku znajduje się toaleta przystosowana w obsłudze dla osób z niepełnosprawnościami, na parterze po prawej stronie od wejścia głównego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku szkoły  nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Po wcześniejszym zgłoszeniu można wjechać na teren szkoły i zaparkować w wyznaczonym przez pracownika szkoły miejscu w bezpośredniej bliskości wyznaczonych wejść do budynku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktu jest:

Dominik Rypiński
E-mail: sekretariat@sp2.twardogora.pl
Telefon: + 48 71 315 90 56

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.