Świetlica szkolna

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach

przed zajęciami szkolnymi
 • rano: od 7.00 do 8.00 dla klas IV-VIII
 • rano: od 6.30 do 8.00 dla kas I-III
po zajęciach szkolnych
 • dla kas I-III od 11.30 do 16.00
 • dla klas IV-VIII od 12.30 do 15.30, a w piątki dla klas IV–VIII od 11.30 do 15.30.

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności z uwzględnieniem planu wychowawczego szkoły.

Działalność świetlicy reguluje Regulamin świetlicy oraz Plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe mają zarówno charakter indywidualny, jak i grupowy i odbywają się zgodnie z dziennym rozkładem zajęć.

Organizowane są między innymi:
 • zajęcia plastyczno–manualne: rysowanie pastelami, kredkami, farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.
 • żywe słowo: czytelnictwo, recytacje, scenki dramowe,
 • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki, doskonalenie pisania, czytania i liczenia,
 • zajęcia muzyczne: słuchanie muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne,
 • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
 • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów, prezentacje multimedialne,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej,
 • odrabianie prac domowych
 • Uczniowie przebywający w świetlicy podzieleni są na stałe grupy, które przebywają po zajęciach szkolnych w przydzielonych salach (sale lekcyjne poszczególnych klas).
 • Świetlica korzysta z sali gimnastycznej i sali integracji sensorycznej.
 • Świetlica korzysta z boiska szkolnego i placu zabaw.


W roku szkolnym 2021/22 w świetlicy szkolnej ,w budynku przy ul.Jadwigi jest 45 grup świetlicowych- klasy 1-3.
OPIEKUNOWIE ŚWIETLICY:
E.Prokop
B.Rumniak
A.Chudyba
A.Szczepanik
D.Krukowska
E.Bąk
B.Berek
A.Bujok
D.Debera
K.Dolata
M.Głaz
L.Gmyrek
M.Kokot
K.Kucharzak
E.Łysek
K.Marczak
B.Pięta
H.Ślusarek
E.Suchomska