O BIBLIOTECE


Biblioteka szkolna służy uczniom i nauczycielom naszej szkoły. Z księgozbioru mogą korzystać także rodzice. Biblioteka jest miejscem, w którym możemy wypożyczyć książki.
Wypożyczyć, to znaczy zabrać je do domu, przeczytać i zwrócić do biblioteki. 

Kto jest najważniejszy w bibliotece? 
Bez obecności czytelnika – każda, nawet najlepiej wyposażona biblioteka jest martwa? 
Czytelnik- to w bibliotece osoba najważniejsza!

GODZINY DOSĘPNOŚCI

ul. Batorego, mgr Barbara Krzesaj 

Poniedziałek              8.00-12.30

Wtorek                      8.00-12.30

Środa                         10.00-12.00

Czwartek                   8.00-12.30

Piątek                         8.00-12.30

ul. Jadwigi, mgr Joanna  Perit-Ławniczak

PONIEDZIAŁEK    8.00 – 12.30

WTOREK                 8.00 – 11.30

ŚRODA                      8.00 – 12.30

CZWARTEK            8.00 – 11.30

PIĄTEK                    8.00 – 12.00

Biblioteka to niezwykle ważne centrum informacji szkoły. Bardzo chcemy, by była ona wyjątkowo przyjazna dla uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły.


Główne cele pracy biblioteki:

1. Popularyzowanie książki i czytelnictwa, upowszechnianie kultury czytelniczej
  oraz pomoc w samokształceniu i samorealizacji.

2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji. Pełnienie funkcji
    Informatycznego Centrum Multimedialnego.

3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 

4. Prowadzenie komputerowej bazy księgozbioru Librus e-biblio.
 
5. Rozwijanie kreatywności uczniów.


Zadania nauczyciela bibliotekarza:

 1. Udostępnianie zbiorów w wypożyczalni po zapoznaniu każdego czytelnika z zasadami wypożyczania zbiorów, korzystania z czytelni i regulaminem biblioteki.
 2. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy i akcje czytelnicze, wystawy itp.).
 3. Dbanie o reklamę i prestiż biblioteki w środowisku szkolnym i lokalnym.
 4. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania poprzez organizowanie szkolnych i międzyszkolnych konkursów czytelniczych i literackich, różnorodnych akcji promujących czytelnictwo.
 5. Prowadzenie działalności informacyjnej w oparciu o własne zbiory i inne źródła (zbiory innych bibliotek, muzeów itp.).
 6. Współdziałanie z gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi jednostkami szkolnymi w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, w realizacji podstawy programowej nauczania, rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia.
 7. Wspieranie nauczycieli przedmiotów w realizacji podstawy programowej poprzez odpowiedni dobór literatury i materiałów dydaktycznych.
 8. Współpraca z bibliotekami i instytucjami promującymi czytelnictwo w zakresie wymiany informacji oraz organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych poprzez wspólne organizowanie konkursów literackich i spotkań z autorami książek.
 9. Współpraca z nauczycielami – wychowawcami klas, w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki, poziomu czytelnictwa.
 10. Otaczanie opieką uczniów stroniących od książki i biblioteki poprzez prowadzenie pogadanek i rozmów w kwestiach dotyczących zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Księgozbiór biblioteczny

Księgozbiór liczy ponad 12 000 woluminów: literatura piękna, książki popularnonaukowe, audiobooki, filmy edukacyjne.  Księgozbiór aktualizowany jest według potrzeb uczniów i nauczycieli


Regulamin Biblioteki

Warunki i prawa
1. Z wypożyczalni i czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
2. Zbiory udostępniane są przez cały rok szkolny.
3. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i korzystania z telefonów
     komórkowych.

Korzystanie ze zbiorów
1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
3. Maksymalny czas wypożyczeń książki to: miesiąc – lektura, literatura piękna,
   i popularno-naukowa- tydzień.
4. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
5. Przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie
   wypożyczone książki i podręczniki.
6. Za zagubienie lub zniszczenie wypożyczonej książki zobowiązany jest odkupić
   książkę/podręcznik o takim samym tytule lub podobnej tematyce.
7. Z czasopism korzystamy tylko w czytelni.
8. Zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa odrębny regulamin.
9. Z zasobów multimedialnych korzysta nauczyciel i uczeń.
10. Kopiowanie i kserowanie książek za zgodą bibliotekarza.


Książka jest najlepszym przyjacielem ucznia,
               toteż należy ją szanować i obchodzić  jak z przyjacielem.


Regulamin korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników

a) podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej,
b) podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego,
c) wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel- bibliotekarz,
d) uczniowie mają obowiązek używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, chronienia go przed zniszczeniem bądź zagubieniem,
e) podręczniki są wypożyczane na dany rok szkolny,
f) podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktycznych  lub wcześniej, gdy uczeń z różnych powodów, zostaje wykreślony z księgi ewidencji uczniów szkoły,
g) nauczyciel danego przedmiotu zobowiązany jest sprawdzać stan użytkowanego podręcznika; w razie stwierdzenia zniszczenia/ zagubienia rodzic zobowiązany jest odkupić podręcznik do końca roku szkolnego,
h) podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel- bibliotekarz dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia,
i) w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela- bibliotekarza; rodzice są zobowiązani do zwrotu nowego podręcznika do końca danego roku szkolnego.


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych Internetowego Multimedialnego Centrum Informacji

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą wyłącznie do celów edukacyjnych.
2. IMCI jest czynne w godzinach pracy biblioteki.
3. Z multimedialnego centrum można korzystać przed zajęciami lub po nich albo
w  czasie długiej przerwy, po otrzymaniu zgody nauczyciela.
4. Przy stanowisku mogą się znajdować maksymalnie trzy osoby.
5. W IMCI należy zachować ciszę.
6. Nie wolno jeść ani pić w czasie pracy z komputerem.
7. Programy multimedialne są udostępniane tylko na miejscu, nie ma możliwości wypożyczania ich do domu.
8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Nie wolno instalować programów własnych i dokonywać zmian w ustawieniach systemowych.
9. Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym.
10. Wyszukane informacje można zapisać na nośnikach elektronicznych.
11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
12. Za uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.
13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz
ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Niestosowanie się
do powyższego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych
na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.


Lektury

w klasach 1-3

 • Afryka Kazika – Łukasz Wierzbicki
 • Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki
 • Asiunia – Joanna Papuzińska
 • Cukierku, ty łobuzie! – Waldemar Cichoń
 • Detektyw Pozytywka – Grzegorz Kasdepke
 • Dziewczynka z parku – Barbara Kosmowska
 • Kapelusz Pani Wrony – Danuta Parlak
 • Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych) – Justyna Bednarek
 • Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek
 • Sposób na Elfa – Marcin Pałasz
 • Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen
 • Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa
 • Zaczarowana zagroda – Czesław Centkiewicz
 • Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren
 • Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting
 • Drzewo do samego nieba – Maria Terlikowska
 • Karolcia – Maria Krüger Kruger
 • Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? – Leszek Kołakowski
 • Najpiękniejsze wiersze – Danuta Wawiłow
 • O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach – Barbara Tylicka
 • O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski
 • Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa
 • Pamiętnik Czarnego Noska – Janina Porazińska
 • Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim

w klasach 4-6

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

 • Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi – Rafał Kosik
 • Akademia Pana Kleksa – Jan Brzechwa
 • Biblia: stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, miłosiernym Samarytaninie
 • Chłopcy z Placu Broni, Ferenc Molnar
 • Hobbit, czyli tam i z powrotem, John Ronald Reuel Tolkien
 • Kajko i Kokosz. Szkoła latania (komiks) – Janusz Christa
 • Katarynka, Bolesław Prus
 • Mikołajek (wybór opowiadań) – René Goscinny, Jean-Jacques Sempé
 • Mazurek Dąbrowskiego – Józef Wybicki
 • Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa – Clive Staples Lewis
 • Powrót taty, Pani Twardowska, Pan Tadeusz (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego) – Adam Mickiewicz
 • W pamiętniku Zofii Bobrówny – Juliusz Słowacki
 • W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz
 • Wybrane mity greckie, w tym mit o powstaniu świata oraz mity o: Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce
 • Wybrane podania i legendy polskie, w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie
 • Wybrane baśnie polskie i europejskie, w tym: Charles Perrault, Kopciuszek, Aleksander Puszkin, Bajka o rybaku i rybce
 • Wybrane wiersze Władysława Bełzy, Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Juliusza Słowackiego, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne
 • Wybrane bajki – Ignacy Krasicki

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

 • Skrzynia Władcy Piorunów – Marcin Kozioł
 • Pajączek na rowerze – Ewa Nowak
 • Magiczne drzewo – Andrzej Maleszka
 • Wybrana powieść – Małgorzata Musierowicz
 • Cyberiada (fragmenty) – Stanisław Lem
 • Alicja w Krainie Czarów – Lewis Carroll
 • Ania z Zielonego Wzgórza – Lucy Maud Montgomery
 • Biały Mustang – Sat-Okh
 • Cudowna podróż – Selma Lagerlöf
 • Janko Muzykant – Henryk Sienkiewicz
 • Kapelusz za 100 tysięcy – Adam Bahdaj
 • Król Maciuś Pierwszy – Janusz Korczak
 • Księga dżungli – Joseph Rudyard Kipling
 • Przygody Tomka Sawyera – Mark Twain
 • Skarb Troi – Olaf Fritsche
 • Sposób na Alcybiadesa – Edmund Niziurski
 • Tajemniczy ogród lub inna powieść – Frances Hodgson Burnett
 • Trzej muszkieterowie – Aleksander Dumas
 • Winnetou – Karol May
 • Wybrana powieść – Alfred Szklarski
 • Wybrane pozycje z serii Nazywam się… (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i inne) lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela
 • Wybrana powieść – Kornel Makuszyński

w klasach 7-8

LEKTURY OBOWIĄZKOWE

 • Artysta – Sławomir Mrożek
 • Balladyna – Juliusz Słowacki
 • Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński
 • Mały Książę – Antoine de Saint-Exupéry
 • Opowieść wigilijna – Charles Dickens
 • Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz (całość) – Adam Mickiewicz
 • Syzyfowe prace – Stefan Żeromski
 • Quo vadis, Latarnik – Henryk Sienkiewicz;
 • Wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym tren I, V, VII i VIII – Jan Kochanowski
 • Wybrane wiersze poetów wskazanych w klasach IV–VI, a ponadto Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Bolesława Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca
 • Zemsta – Aleksander Fredro
 • Żona modna – Ignacy Krasicki
 • Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż) – Melchior Wańkowicz

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

 • Dywizjon 303 – Arkady Fiedler
 • Krzyżacy – Henryk Sienkiewicz
 • Monte Cassino (fragmenty) – Melchior Wańkowicz
 • Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt
 • Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty) – Miron Białoszewski
 • Pozłacana rybka – Barbara Kosmowska
 • Przekroczyć próg nadziei (fragmenty) – Jan Paweł II
 • Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945 (fragmenty) – Karolina Lanckorońska. Lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże
 • Stary człowiek i morze – Ernest Hemingway
 • Stowarzyszenie Umarłych Poetów – Nancy H. Kleinbaum
 • Wybrana powieść kryminalna – Agatha Christie