Dokumenty

Wewnątrzszkolne ocenianie


Program realizacji WSDZ 2022-2023


Program wychowawczo-profilaktyczny


Plan pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023


Plan świetlicy szkolnej rok szkolny 2022/2023 Batorego


Biblioteka plan pracy na rok szkolny 2022/2023


Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze


Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze


Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Twardogórze


Regulamin zajec korekcyjnych


Regulamin tworzenia i funkcjonowania klas sportowych podanie rodzicow i deklaracja SP2


Regulamin przyznawania stypendium szkolnego


Regulamin osobowości


Regulamin używania telefonów komórkowych


Regulamin szafek szkolnych


Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Procedury pomocy psychologiczno- pedagogicznej + załączniki ( IPET, WOPFU, zawiadomienie o spotkaniu w sprawie WOPFU, zgoda na zajęcia)


Procedura wprowadzania innowacji pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr II im. Jana Pawła II w Twardogorze


Procedury zachowania bezpieczenstwa w Szkole Podstawowej nr II im. Jana Pawła II w Twardogorze


Procedura nauczania zdalnego


Procedury wycieczek


Procedury cyberprzemoc


Procedury monitoringu SP2 nr II im. Jana Pawła II w Twardogorze


Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego


Wniosek na swietlice


Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej


STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH